Üdvözöljük a Ménfőcsanaki Óvoda Honlapján

„Csak a sokat és jól játszó kisgyerek tud majd jól és elmélyülten gondolkozni.” - Vekerdy Tamás

menfocsanakiovi@4gmk.hu - 06-96/449-297

Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány - Duna Takarék: 58600300-11227364

 

Általános Felhasználói Feltételek

A Ménfőcsanaki Óvoda adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:

dr. E. Simon Katalin Ráhel

Levelezési cím: 9021 Győr, Városház tér 1.

E-mail: adatvedelem@gyor-ph.hu

Telefon: 96/500-117

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató személyes adatok óvodai jogviszonnyal kapcsolatos kezeléséről

Jelen Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő által, óvodai jogviszonnyal összefüggésben kezelt személyes adatok kezelésére és 2018. május 25. napjától hatályos. 

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Adatkezelő adatai

Adatkezelő: MÉNFŐCSANAKI ÓVODA

Adatkezelő képviselője: Árpásiné Nagy Andrea

Postacím: 9012 Győr, Horgas út 21. 

E-mail: menfocsanakiovi@4gmk.hu

Adatvédelmi tisztviselő: dr. E. Simon Katalin Ráhel

E-mail: adatvedelem@gyor-ph.hu

 

 1. Az adatkezelés jogalapja 

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján, az adatok kezelése az Adatkezelő közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
 2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az adatok kezelése a személyes adatok kezelésével érintett személy hozzájárulásán alapul.

 

 1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A kezelt személyes adatok körét, az adatkezeléssel érintett személyt (a továbbiakban: Érintett), az adatkezelés célját, az adatkezelés időtartamát, az adattovábbításra vonatkozó információkat, továbbá az adatok forrását jelen tájékoztató mellékletei adatkezelésenként tartalmazzák.

A személyes adatok a jelen tájékoztató mellékletében megjelölteken túl harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől - nem kerülnek továbbításra.

Adatkezelő a személyes adatokat az ügyiratban, a köznevelés információs rendszerében (KIR) kezeli. Adattovábbítás esetén a személyes adatok másolására sor kerülhet.

Adatfeldolgozó: amennyiben Adatkezelő a személyes adatok kezelésével összefüggésben adatfeldolgozót vesz igénybe, erről az érintettek külön tájékoztatást kapnak.

Adatkezelő az óvodai nyilvántartásban szereplő adatokat a nemzeti köznevelésről szóló törvény 2011. évi CXC. törvény 43. § (3) bekezdése alapján statisztikai célra személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználhatja.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

 

 1. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az adatkezelő milyen személyes adatát, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatához biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította az adatát.

 

 1. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára tekintettel annak kiegészítését, törlését és tiltakozhat az ilyen személyes adat kezelése ellen.

 

 1. Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról az Érintettet legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

 

 1. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha az Érintett:
 • vitatja annak pontosságát, a pontosság Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,
 • vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adat felhasználásának korlátozását kéri,
 • azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri, bár az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatra,
 • tiltakozik a személyes adat kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

5.5.      Adathordozhatósághoz való jog: Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná, ha az adatkezelés olyan szerződésen alapul, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. Érintett kérheti továbbá – ha ez technikailag megvalósítható – a személyes adat adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 1. Adatbiztonság 

Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. (Pl. gondoskodik a személyes adatok biztonságos tárolásáról, az informatikai rendszerben tárolt adatok esetén a hozzáférési jogokat szabályozza, a szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza.)

 1. Jogorvoslat

Tájékoztatom, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni (www.birosag.hu/torvenyszekek). 

 

Süti használat

Mik azok a sütik?

A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó nem törli annál korábban, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.

Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat használunk. A cookie-k által egy honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon, mely funkciókat használta. Cookie-kkal személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Az adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez, reklámstratégiánkhoz használjuk fel.

Le tudom tiltani a sütiket?

Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Cookie-k (sütik) kezelése:

1. Munkamenet cookie:

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerülnek. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Funkcionális cookie

Ezek a cookie-k nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.