Üdvözöljük a Ménfőcsanaki Óvoda Honlapján

„Csak a sokat és jól játszó kisgyerek tud majd jól és elmélyülten gondolkozni.” - Vekerdy Tamás

menfocsanakiovi@gmkgyor.hu - 06-96/449-297

Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány - Duna Takarék: 58600300-11227364

 

Óvodaérettség - Iskolaérettség

ÓVODÁS LESZ GYERMEKEM 

Idézet Győr város honlapjáról: „A családok életében a legjelentősebb események egyike, amikor a gyermek óvodába lép. Három éves korukig az apróságok többsége a családi nevelés keretein belül növekedik, fejlődik testiekben és lelkiekben egyaránt. A család tagjait ismeri igazán, velük van kapcsolata, tőlük tanulja mindazt, amit három éves koráig elér. Ha többgyermekes családba született, akkor a kezdetektől hatnak rá a testvéri kapcsolatok, megtanulja a társakhoz való igazodást is. Erre a korosztályra különösen jellemző, hogy a biztonságot teljes egészében a család jelenti számára. Három éves korában a gyermek óvodás lesz. A családi nevelés kiegészül az óvodai neveléssel. A gyermek ezután óvodában tölti ideje nagy részét, ahol egy gyermekközösségben kell megtalálnia a maga helyét, barátokra, társakra találni. Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az esetben tudja az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét teljesíteni tudja. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az a szülő, aki felmentést kér gyermeke számára a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, április 20-ig nyújthatja be kérelmét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni a gyermekét, akkor felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettséget családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülő dolgozik. Az óvodai felvételekről az óvoda vezetője dönt, a felvételről is ő tájékoztatja a szülőket. A szülőnek joga van a szabad óvodaválasztáshoz, igénye szerint jelentkezhet gyermekével a lakókörzetén kívül más önkormányzati fenntartású óvodába, illetve egyéb egyházi, alapítványi vagy magánintézménybe. Ha az illetékes óvoda elutasítja a gyermek felvételét, akkor a szülő az elutasító határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz címezve az óvoda vezetőjéhez. Döntésre a fenntartó szerv jogosult, amely a kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést. Vannak olyan kisgyermekek is, akiknek különösen nagy megrázkódtatást jelent a családtól való elszakadás. Nagy türelemre van szükség ilyenkor a család és az óvoda részéről egyaránt. Az óvodában ezt az időszakot „beszoktatási időszaknak” nevezik. Szeretettel, megértéssel, különleges figyelemmel kell ilyenkor körülvenni a kis óvodást szülőknek, óvodapedagógusoknak egyaránt. Bíztatniuk kell őt, fel kell kelteniük érdeklődését azok iránt a dolgok iránt, amelyek az óvodában várnak rá. A család az óvodai nevelés időszakában is felelős marad a gyermek neveléséért, ezt a jogát, felelősségét nem ruházhatja át az óvodára. Ebben az időszakban azonban már nincs egyedül. Segítséget, közreműködést kap az óvodában szakmai felkészültséggel rendelkező pedagógusoktól, akik partnerei kívánnak lenni a teljes óvodai nevelési szakaszban, akik figyelembe veszik kívánságaikat, igényeiket, s készek tanácsokat adni a családi nevelésben jelentkező gyakori problémákra is. Az óvodával kezdődik a nevelési intézményekkel való együttműködés időszaka.” 7 tipp, hogyan szoktassuk be gyermekünket legkönnyebben az óvodába 

 • Beszélgessünk sokszor az óvodáról, pozitív képet alakítsunk ki az elkövetkező új időszakról.
 • Néhány napig együtt szoktassuk az oviban, legyen ott anya vagy apa- csoportonként változó szokások.
 • Elbúcsúzás nélkül soha ne hagyjuk ott és ne csapjuk be, hogy, rögtön jövök érted!
 • Elköszönés után, ne forduljunk vissza könnybe lábadt szemekkel, bármennyire is fájó ott hagyni síró, esetleg toporzékoló kicsinket, ami ebben a helyzetben természetes.
 • Vigyünk az otthonból egy darabot (plüss figurát, kedvenc játékot, kis törölközőt, netán cumit), ami növeli a gyermek biztonságérzetét.
 • Ne engedjünk a kérésnek, ha néhány hét elteltével nincs kedve oviba járni,- mert megszűnt az új dolgok varázsa - hisz így nehezebb lesz beilleszkedése az óvodai csoportba.
 • Nagyfokú türelemmel éljük át gyermekünkkel együtt ezt a kezdeti, nehéz időszakot!

Óvodakötelezettség alóli felmentés 

Határidő: 2022. április 20. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat, a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakozása, sajátos helyzete indokolja. A felmentés folyamata: 

 1. A gyor.hu letölthető jegyzői kérelem a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre vonatkozóan
 2. Védőnői engedély
 3. Óvodavezetői engedély
 4. Kérelem benyújtásának határideje a jegyzőnek: április 20.

Iskolaérettség

Sikerkritériumok az óvodáskor végére(Gondozás)

 • Váljon a gyerekek igényévé a tisztálkodás, a testápolási szokások önálló alkalmazása.
 • A tisztálkodási eszközöket rendeltetésszerűen használják.
 • Önállóan, helyes sorrendben öltözködjenek, ruhájukat rendezetten rakják a szekrényükbe.
 • A terített asztalnál kulturáltan étkezzenek és viselkedjenek.
 • Legyenek tiztában az egészség és betegség fogalmával, a megelőzést elősegítő alapvető tennivalókkal.
 • Környezetükre legyenek igényesek, szeressék maguk körül a rendet.
 • Szűkebb és tágabb környezetüket védjék és óvják.
 • Legyenek testileg edzettek, ozgásuk egyéni fejlettségüknek megfelelően fejlődve válljon harmónikussá, összerendezetté.
 • Szívesen vegyenek részt különböző sporttevékenységeken, túrákon.

Sikerkritérium az óvodáskor végére(érzelmi, erkölcsi és közösségi)

 • Szeressék és fogadják el önmagukat, társaikat a körülöttük levő felnőtteket.
 • Önállóan is keressék a segítségnyújtás meglévő formáit.
 • Ismerjék saját erősségeiket, bízzanak önmagukban.
 • Legyen bennük együttérzés, érdeklődjenek társaik iránt.
 • Értsék a metakommunikatív jelzéseket. /elismerés, nemtetszés, öröm, stb./
 • A megkezdett tevékenységet fejezzék be, leküzdve a közben adódó nehézségeket.
 • Tudjanak választani és dönteni ismert helyzetekben.
 • Figyelmesen és türelmesen hallgassák meg a hozzájuk beszélő társaikat és felnőtteket.
 • Konfliktushelyzet esetén a megoldás keresésében tudjanak érzelmeik felett uralkodni.
 • Alakuljon ki bennük a kompromisszumkészség.
 • Legyenek birtokában az alapvető erkölcsi értékeknek /udvariasság, együttérzés, tisztelet, másság elfogadása/ és eszerint viselkedjenek.
 • Tudjanak rácsodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.

Sikerkritériumok az óvodáskor végére(Anyanyelvi nevelés)

 • A gyermek tisztán, érthetően kommunikáljon
 • A gyerekek aktívan használják a tapasztalat során bővült szókincsüket.
 • Beszélgetés közben megfelelő beszédfordulatokkal, viselkedésformákkal tudják a kommunikációt fenntartani. Tudjon köszönni, megköszönni, kérni.
 • Nyugodtan, figyelmesen hallgassák végig a hozzájuk beszélőt. /óvodapedagógus és nem pedagógus óvodai alkalmazottak, társak, stb./
 • Szeressék és becsüljék meg anyanyelvüket.
 • Használják megfelelően a relációs szókincsüket.
 • Szívesen beszéljenek, az élményeiket érthető módon tudják megfogalmazni.
 • Legyenek érdeklődők, tudjanak kérdéseket megfogalmazni.
 • A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsony fejlettségi szintű gyerekek jussanak el arra a szintre, hogy tudják magukat kifejezni, érzéseiket közölni

Sikerkritériumok az óvodáskor végére(Játék)

 • A gyermekek képesek elmélyülten, együttműködve játszani hosszabb időn keresztül.
 • Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték
 • Bonyolult építményeket képesek létrehozni
 • Élvezik a szabályjátékokat és képesek a normák betartására
 • Az ismert meséket többször dramatizálják, bábozzák, szívesen vesznek részt drámajátékban
 • Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által értékelt viselkedési szabályok

Mozgás

A 3-4 éves gyermekeknél a nagymozgások fejlesztését helyezzük előtérbe.A 4-5 éveseknél emellett a tér mozgásos megismerésére, irányokra, egyensúlyérzék fejlesztésére, szem-kéz-láb koordinációt fejlesztő gyakorlatokra fektetjük a hangsúlyt.Az 5-6-7 éves gyermekeknél ezeken túl az észlelés és a finommotorika fejlesztése a célunk.

Sikerkritériumok az óvodáskor végére(Testnevelés)

 • A gyermekek szeretnek mozogni, örömmel és aktívan vesznek részt mozgásos játékokban, vannak kedvenc játékaik.
 • Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékok és labdajátékok során.
 • Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat pontosan kivitelezni.
 • Kialakul harmonikus, összerendezett nagymozgásuk, finommozgásuk, egyensúly észlelésük.
 • Biztonsággal kezelik a labdát, tudnak helyben és járás közben labdát vezetni.
 • Ismerik az irányokat, tudnak térben tájékozódni.
 • Társukra figyelnek és kerülik a veszélyforrást. Sikerkritériumok az óvodáskor végére:
 • A gyermekek szívesen ismétlik a verseket, rigmusokat
 • Várják, igénylik a mesehallgatást
 • Figyelmesen, csendben végighallgatják a mesét. Viselkedésükön, tekintetükön látszanak a belső képzeti képek készítésének jelei.
 • Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak társaiknak és maguk örömére.
 • Mozgással, ábrázolással segítsük a gyermekek önkifejezését
 • Tudnak meséket, történeteket kitalálni.
 • A folytatásos mesék szálait össze tudják kötni.
 • Szívesen lapozzák a meséskönyveket, kérik a felnőttet, hogy meséljen belőle.
 • Vigyáznak a könyvek épségére.

Sikerkritériumok az óvodáskor végére(vizuális)

 • Kialakul bennük, és örömmel tölti el őket a “valamit alkotás igénye”.
 • Képalakításaikban többnyire biztonsággal használják a képi kifejezés változatos eszközeit, egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket.
 • Hangsúlyozzák a legfontosabb megkülönböztető jeleket, jellemző formákat.
 • Emberábrázolásaikban megjelennek a részformák és próbálkoznak az egyszerűbb mozgások jelzésével is. Igénylik a díszítést és kedvvel alkalmazzák.
 • Az építésben, téralkotásban sokféle tapasztalattal rendelkeznek. A teret játékuk céljainak megfelelően alakítják.
 • Elképzeléseik és megfigyeléseik alapján tudnak formákat mintázni.
 • Önállóan és csoportmunkában is készítenek egyszerű játékokat, kellékeket.
 • Biztonsággal használják az ábrázolás eszközeit.
 • Önállóan alkalmazzák a megismert technikákat, technikai eljárásokat.
 • Bekapcsolódjanak környezetük rendezésébe, szépítésébe.
 • Észreveszik a szép látványt, tudnak gyönyörködni benne, és véleményüket elmondják.
 • Tudjanak gyönyörködni a természet adta környezetben, alkotásokban.

Sikerkritériumok az óvodáskor végére(ének-zene)

 • A gyermekek élvezettel játszanak énekes játékokat, táncolnak gyermek- és néptáncot
 • A gyermekek gátlások nélkül egyedül is tudnak énekelni.
 • Tudnak élvezettel figyelni a zenehallgatásra.
 • Megkülönböztetik a zenei fogalompárokat.
 • Tudnak ritmust, mozgást, dallamot, rögtönözni.
 • Érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát.

Sikerkritérium az óvodáskor végére(környezet)

 • A gyermekek ismerik lakcímüket, szüleik pontos nevét, foglalkozását.
 • Tudják saját születési helyüket, idejüket.
 • Ismerjék a testrészeket, lássák el testápolási teendőiket.
 • Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak szépségükben.
 • A gyermekek ismerik a környezetükben lévő intézményeket, üzleteket, esztétikai alkotásokat.
 • Felismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat.
 • Ismerik környezetük növényeit, azok gondozását.
 • Gyakorlottak az elemi gyalogos közlekedési szabályok betartásában.
 • Ismerik a viselkedés alapvető szabályait, tudjon egyszerű helyzetekben döntést hozni
 • Kialakulóban vannak a környezet megbecsüléséhez, védelméhez és megóvásához szükséges szokások, magatartásformák, alakul környezettudatos viselkedésük.
 • Másokat is figyelmeztet a környezet megbecsülésére, megóvására.

Sikerkritériumok az óvodáskor végére(matematika)

A gyermekek

 • A tárgyakat meg tudják számlálni tízig.
 • Össze tudják hasonlítani mennyiség, nagyság, forma és szín szerint.
 • Képesek különféle geometriai tulajdonságok szerint térbeli és síkbeli alakzatokat szétválogatni.
 • A térben való tájékozódásban a jobbra, balra, előtt, mögött, alatt, fölött, mellett, között irányokat megkülönböztetik. Síkban a megszokott megegyezést megértik.
 • Ítélet alkotás szóbeli kifejezése.
 • Ok-okozati viszonyok felfedezése.
 • Ismerjék a színeket.

Sikerkritériumok az óvodáskor végére(munka)

 • A gyermekek örömmel tevékenykednek együtt.
 • Törekednek a feladatuk teljesítésére.
 • Szívesen, önállóan végzik el naposi teendőiket.
 • Vállalkoznak egyéni és kooperatív munkára is.
 • Az élősarok, udvar gondozásában szívesen vesznek részt.
 • Ismerje a szerszámok, munkaeszközök tárolási helyét, azok használatát, ismerje meg az eszközök használatával járó veszélyeket is
 • Segítenek a kisebb gyermekeknek.
 • Örömmel készítenek ajándékot, szüleiknek, testvéreiknek.
 • Képesek önállóan díszíteni, takarítani a csoportszobájukban.
 • Igénylik az esztétikus rend kialakítását, a játékok elrakását.